Skip Navigation Links8. Bölge Müdürlüğü > Duyurular

Konya Şube ve Karaman Şube Müdürlükleri Anadolu Yaban Koyunu ve Yaban Keçisi İhalesi

Mayıs 10, 2019

 İHALE İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü

Konya İl Şube Müdürlüğü - Karaman İl Şube Müdürlüğü

 

S.NO

İHALENİN ADI

MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ TL)

 

%3 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE YERİ

1-

1. PARTİ: Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi

 

13,000.00

 

 

390.00

 

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü 2. kat 203 nolu oda Havzan Mah. Meram Eski Yol No:1 42090 Meram/KONYA

2. PARTİ: Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi

 

13,000.00

 

 

390.00

 

3. PARTİ: Gidengelmez YHGS'nın Beyşehir OİM sınırlarındaki sahalarda, 8 yaş ve üzeri 1 Adet Yaban Keçisi

 

13,000.00

 

 

390.00

 

2-

1. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi

80,600.00

2,418.00

2. PARTİ: Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Sahasında yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi

80,600.00

2,418.00

3. PARTİ: Bozdağ YHGS’da yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi

105,400.00

3,162.00

4. PARTİ: Bozdağ YHGS’da yaşayan 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi

105,400.00

3,162.00

3-

1.PARTİ: Karaman ili Merkez ilçesi Karadağ Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 7 yaş ve üzeri Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon) kotasının avlatılması ihalesi

117,800.00

3,534.00

4-

1. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi

6,800.00

204.00

2. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi

6,800.00

204.00

3. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi

6,800.00

204.00

4. PARTİ: Karaman ili Ermenek ilçesi Tekeçatı Devlet Avlağı’ nda, 1 adet 8 yaş ve üzeri Yaban Keçisi (Capra aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) kotasının avlatılması ihalesi

6,800.00

204.00

 

 

 

 

1-Yukarıda özellikleri 1. sırada belirtilen 3 adet Erkek (TEKE) Yaban Keçisi ve 2. sırada belirtilen 4 adet Erkek (Koç) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon), 3. sırada belirtilen 1 adet Erkek (KOÇ) Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya muflon), 4. sırada belirtilen 4 adet Erkek (TEKE) Yaban Keçisi kotasının avlatılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermaye Yönetmeliği 29/c maddesine göre Açık İhale Usulü (Açık Artırma) ile 22.05.2019 Çarşamba günü 1. ve 2. sırada bulunan ihale saat 10:00’ da 3. ve 4. sırada bulunan ihaleler ise saat 14:00’ da (1.sıradaki ihalede  Yaban Keçisi, 2.sıradaki ihalede Anadolu Yaban Koyunu, 3.sıradaki ihalede Anadolu Yaban Koyunu ve 4. sıradaki ihalelerde ise  Yaban Keçisi) olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, DKMP mühendisler odasında (203 nolu oda) ayrı ayrı ihale edilecektir. 1. sıradaki Yaban Keçileri 1’er adet olarak 3 parti halinde, 2. sıradaki Anadolu Yaban Koyunları 1’er adet olarak 4 parti halinde,  3. sıradaki Anadolu Yaban Koyunu 1 adet olarak 1 parti halinde ve 4. sıradaki Yaban Keçileri ise 1’er adet olarak 4 parti halinde ihale edilecektir.

               

                2- 1. ve 2. sıradaki ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://bolge8.ormansu.gov.tr/ sitesinden bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve ihale dokümanı bedeli olan 400.00.-TL’ yi Konya İl Şube Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Konya Merkez şubesindeki TR73 0001 0001 6857 3635 27-5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları 3. ve 4. sıradaki ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://bolge8.ormansu.gov.tr/ sitesinden bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ihale dokümanı bedeli olan 400.00.-TL’ yi Karaman Şube Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Karaman Merkez şubesindeki TR45 0001 0001 7757 3698 38-5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları,  zorunludur.  

 

3-İhaleye iştirak edeceklerin %3 Geçici Teminatlarını teminat mektubu olarak verilecekse; her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Şube Müdürlüğü ve Karaman İl Şube Müdürlüğü adına alınmış teminat mektupları (2886 sayılı yasaya ve 27.maddesine uygun düzenlenmesi) ya da yukarıda belirtilen hesaplara yatırmaları.

 

                4- İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

                4.1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

                4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

                4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

                4.4-a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan isteklinin yönetmelik kapsamında Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi’nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

                b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi,  karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

 

                5-   a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

      b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.

 

                6- İmza sirküleri vermek:

                      a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

      b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.(Ek-1)

                      c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

 

                7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

                8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

 

                10- Yukarıda yazılı belgeler zarfa konulacaktır.  Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne 1. ve 2. sıradaki ihaleler için “Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Şube Müdürlüğü Yaban Keçisi veya Anadolu Yaban Koyunu kotaları ihale Komisyonu Başkanlığına”, 3. ve 4. sıradaki ihaleler için ise “Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman İl Şube Müdürlüğü Yaban Keçisi veya Anadolu Yaban Koyunu kotaları ihale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

 

11- Zarf;  22.05.2019 Çarşamba günü 1. ve 2. sıradaki ihale için saat 10:00, 3. ve 4. sıradaki ihale için ise saat 14:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlıklarına (Ek-3) deki örnek dilekçe ile teslim edilecektir.

 

                İlan Olunur.           

 

 

  Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü
Konya İl Şube Müdürlüğü
Karaman İl Şube Müdürlüğü